En aquestes actuacions, 2AGRO, intermèdia entre els interessos de les Companyies asseguradores i la dels Afectats. Donat que tot és susceptible d’assegurar-se, tot també ho és de patir sinistres:

  • Incendis de tot tipus, siguin forestals, agrícoles o industrials, i per a qualsevol causa, des de focs intencionats (el que tècnicament es coneix com arsonisme), als incendis derivats d’actes de negligència o imprudència (per exemple, les cremes incontrolades de rostolls o males herbes), o els provocats per fenòmens elèctrics (sigui per curtcircuit o sobretensions), o els que es produeixen per autocombustions (relativament habituals en pallers o magatzems de farratge) i molts més.
  • Actes de vandalisme i tot tipus de substraccions, cas de robatoris, furts, espoliació, …
  • Pluja, vent, pedra i neu, així com les conseqüències que aquests fenòmens meteorològics adversos puguin causar, tals com a inundacions, humitats, etc.
  • Mort de bestiar i animals domèstics, així com el sacrifici necessari, humanitari i/o econòmic dels mateixos per evitar sofriments innecessaris o mals majors.
  • Avaries en la maquinaria, per errors humans, vicis ocults, autocombustió o funcionament anormal.
  • Reclamacions de responsabilitat civil, sigui la derivada de la normal explotació del negoci, de la utilització de maquinària o de la tinença i explotació de bestiar i animals domèstics.
  • Perjudici consecutiu o pèrdua de beneficis derivats d’algun dels sinistres anteriors.

En tot encàrrec de treball, 2AGRO es pronuncia, mitjançant peritatge o informe tècnic, sobre els fets i circumstàncies que concorren en un sinistre, les causes que ho van produir, la cobertura o l’exclusió del mateix sobre la base de les condicions de la pòlissa contractada i la taxació detallada dels danys i perjudicis ocasionats. Finalment, es trasllada una proposta justificada de la indemnització que procedeix en cada cas, acompanyant a l’Informe tècnic tota la documentació acreditativa (fotografies, certificats, factures, etc.) que es consideri rellevant.

Sovint, l’encàrrec no es limita a la visita d’inspecció i al posterior Informe de valoració, sinó que solen afegir-se feines d’assessorament, sigui en matèria de prevenció de riscos, minoració dels danys, millora de la pòlissa d’assegurances,…

En les valoracions o taxacions de danys, resulta fonamental garantir els valors claus de neutralitat, objectivitat i professionalitat. Per això, cobra especial importància comptar amb un equip humà com el de 2AGRO, amb àmplia experiència i grau d’especialització en aquest tipus de labor pericial.

També resulta rellevant comptar amb un ampli desplegament territorial, que permet abordar una visita d’inspecció a les poques hores d’haver-se formalitzat l’encàrrec d’actuació. Arribar a temps facilita sens dubte el bon desenvolupament de les tasques pericials que després s’hauran de practicar.