expropiaciones_3_2agroÉs innegable que cada vegada es construeixen més carreteres, vies de tren, conduccions d’aigua i gasoductes, ja que la societat necessita unes bones comunicacions i infraestructures per a seguir progressant. Però abans d’iniciar aquestes obres cal acordar entre l’Administració i Afectats unes indemnitzacions compensatòries justes. I és per al seu càlcul que sol·liciten dels nostres serveis.
En aquest tipus de treballs, cal cuidar per igual dues vessants diferents:

– La component tècnica, que permet abordar la valoració de les indemnitzacions compensatòries a partir de la naturalesa i quantia dels béns i drets afectats pel procediment expropiatori, atenent a la legislació vigent aplicable: Llei d’Expropiació Forçosa (LEF), Reial Decret 2/2008 pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Sòl i Reial Decret 1492/2011 pel qual s’aprova el Reglament de valoracions de la Llei de Sòl.

En un procediment expropiatori solen valorar-se moltes partides:

 • El sòl expropiat o afectat per expropiació de domini. Es tracta del sòl del qual la propietat perd tots els seus drets indefinidament. Deixa de ser seu per sempre. La indemnització resultant equival al valor d’aquest sòl sobre en base a les rendes que hagués seguit generant la seva explotació i també a la seva localització.
 • El sòl afectat per alguna servitud, sigui de pas aeri (ex. línies elèctriques), de pas subterrani (gasoducte o altres conduccions), etc. Es tracta del sòl que la propietat manté com a seu, però amb unes càrregues o condicionants permanents. La indemnització resultant equival a un percentatge d’afecció, que varia en funció de les limitacions en l’ús que comporti la servitud en qüestió, i que s’aplica sobre el valor del sòl.
 • El sòl afectat per ocupació temporal: Es tracta del sòl que la propietat deixa de poder utilitzar durant un període de temps, que sòl oscil·lar entre uns mesos i uns anys, recuperant-se posteriorment tots els seus drets La indemnització resultant equival al valor dels perjudicis ocasionats durant el temps que dura l’ocupació. Sol calcular-se com un percentatge d’afecció a aplicar sobre el valor del sòl.
 • El vol afectat pel procediment expropiatori, que pot comprendre edificacions de tot tipus, plantacions, infraestructures de reg, tancats, etc. Òbviament, tot allò que desapareix com a conseqüència d’una expropiació, ha de ser indemnitzat per l’Ens expropiant.
 • Els perjudicis addicionals, convenientment acreditats, sigui per ràpida ocupació (normalment, s’indemnitza el valor de la collita en peu o no recol·lectada), per partició de la finca (en el cas que, com a conseqüència de l’expropiació, quedin porcions aïllades de la finca matriu), per reducció rellevant de la superfície agrícola inicial (que comporti, a la seva vegada, un increment dels costos d’explotació).
 • El Premi d’afecció, de l’ordre del 5%, a aplicar sobre el valor de les partides de sòl expropiat i vol afectat, segons el que es disposa en la Llei d’Expropiació Forçosa.

– La component legal i de procediment administratiu, que ha de conèixer també perfectament el Perit taxador especialitzat en aquest tipus de valoracions. Sense ànim de ser exhaustius, podem distingir, en tot procediment expropiatori, diferents fases. A saber:

 • Exposició pública i publicació de l’inici del procediment expropiatori en el BOE o en altres Butlletins oficials (Comunitat Autònoma, Diputació provincial, Ajuntament, etc.) del llistat de titulars i parcel·les cadastrals afectades, així com una breu descripció de les afeccions i les superfícies afectades en cadascuna d’elles.
 • Aixecament i formalització de les Actes prèvies a l’ocupació, una per parcel·la afectada, en les quals l’Administració descriu, per escrit i amb exactitud, totes les afeccions derivades de l’expropiació, i també es recullen les manifestacions que desitgi incorporar el Titular afectat.
 • Aixecament i formalització de les Actes a l’ocupació, una per parcel·la afectada, en les quals l’Administració informa al Titular afectat de l’inici de les obres que motiven l’expropiació. Sol anar acompanyat d’una Fulla d’avaluació del dipòsit previ (o quantitat a compte de la indemnització definitiva) i una Fulla d’avaluació dels perjudicis per ràpida ocupació (o quantitat compensatòria per la pèrdua de les collites o altres perjudicis similars), així com de les liquidacions per tots dos conceptes.
 • Formalització de l’Acta de mutu acord, una per parcel·la afectada, en el cas que el Titular afectat, prèvia negociació, accepti l’oferta verbal proposta per l’Ens expropiant, en quan a compensació econòmica global.
 • En el cas que no s’hagi aconseguit el mutu acord, presentació del Full d’Apreuament de la Propietat, elaborada i signada per un Professional qualificat i competent (en finques rústiques, un Enginyer Agrònom). En aquest document es justifica tècnicament, desglossada per conceptes, la compensació econòmica que reclama l’Afectat.
 • En el cas que no s’accepti la reclamació de la Propietat, l’Ens expropiant ha de procedir a l’elaboració i enviament del Full d’Apreuament de l’Administració, elaborada i signada també per un Professional qualificat i competent. Es tracta de la valoració raonada del preu just que defensa, en aquest cas, l’Administració expropiant.
 • Tots dos documents valoratius es traslladen al Jurat Provincial d’Expropiació. Aquest Òrgan administratiu, prèvia proposta de la seva vocal tècnic, també un professional competent, i les deliberacions oportunes, resol el conflicte entre les Parts mitjançant l’emissió de l’Acord o resolució del Jurado d’Expropiació. Conclou així el procediment administratiu.
 • No obstant això, si una de les dues Parts, normalment el Titular o Propietari, no està d’acord amb la indemnització proposada pel Jurat d’Expropiació, pot interposar una demanda en el Jutjat del Contenciós Administratiu que li correspongui, resolent-se en aquest cas el conflicte per la via judicial.
Donat el seu elevat grau d’especialització tècnica i a la seva àmplia experiència en la valoració de les indemnitzacions expropiatòries, els Professionals que treballen a 2AGRO són capaços d’oferir el suport i assessorament tècnic que requereixi la Part que contracti els seus serveis, sigui l’Ens expropiant, la Propietat afectada o el Jutjat del Contenciós Administratiu que ho designi com a Perit judicial o Perit tercer.
Sovint, l’encàrrec no es limitarà a les qüestions tècniques o de matèria valorativa, sinó que, en col·laboració normalment amb un Assessor legal, es procedirà a guiar i assessorar al Client en totes les fases que consta el procediment expropiatori.