2AGRO intervé en tot tipus de reclamacions i conflictes, els quals, de vegades, se solucionen per la via amistosa, però en la majoria de les ocasions es recorre a la via judicial. Apuntarem uns quants exemples:

  • Conflictes entre Propietaris colindants, per problemes derivats de fites, tancats perimetrals, ocupacions o servituds.
  • Conflictes entre Propietari i Arrendatari, per problemes derivats del contracte d’arrendament, verbal o per escrit, que els uneix.
  • Conflictes entre Agricultors i Ramaders, per problemes derivats de tractaments fitosanitaris, invasió del ramat en camps agrícoles, etc.
  • Conflictes en les Transmissions de béns patrimonials, sigui entre Comprador i Venedor o entre els diferents Beneficiaris d’una herència.
  • Conflictes entre Proveïdors i els seus Clients, relacionats amb el subministrament d’algun producte o la prestació d’un servei o l’execució d’una obra.
  • Conflictes entre l’Administració i els particulars i empreses, sigui la que sigui la naturalesa o matèria en litigi: urbanisme, sanitat, llicència d’activitats, execució d’obres, impostos i contribucions, etc.

En tots aquests casos, i en molts altres que puguin presentar-se, podem actuar com a Perits de Part, és a dir, defensant al Reclamant o al Reclamat, o bé, com a Perit Tercer, designat per acord de les Parts o a instàncies del Jutjat o Tribunal que li correspongui impartir justícia.

En aquest tipus de treballs, resulta molt important, al marge dels coneixements tècnics que se li han de suposar, que el Perit compti amb suficient experiència a l’hora de col·laborar amb l’Advocat o Assessor legal que el Client hagi contractat, sàpiga redactar els seus Informes o Dictàmens amb un llenguatge precís, però alhora també senzill i comprensible per a persones no enteses en qüestions excessivament tècniques i, finalment, que sigui capaç d’intervenir en la vista oral de qualsevol judici amb solvència i plenes garanties.