A 2AGRO som especialistes a determinar el valor de mercat dels següents béns immobles:

  • Finques o parcel·les rústiques, la naturalesa cadastral de les quals és rústica i la seva qualificació urbanística, segons planejament vigent, es correspon a sòl no urbanitzable.
  • Edificacions, construccions, instal·lacions i infraestructures que s’alcin en aquest sòl no urbanitzable, entre els quals s’inclouen habitatges, magatzems, granges, sitges, hivernacles, negocis de turisme rural i un llarg etcètera.
  • En general, tot bé immoble susceptible de ser valorat per un Enginyer Agrònom, no en va 2AGRO compta amb una àmplia xarxa de Perits i Taxadors Agrícoles, molt especialitzats en aquesta tasca, amb àmplia experiència professional, distribuïts per tot el territori espanyol.
  • Així mateix, el Gabinet 2AGRO també compta amb professionals de l’Arquitectura i l’Enginyeria Industrial, perfectament capacitats per abordar valoracions de naturalesa urbana.

Cal distingir entre dues tipologies de taxació o valoració immobiliària ben diferents.

– D’una banda les valoracions o taxacions amb finalitats financeres, que encarreguen les Entitats Bancàries, a través de Societats de Taxació, normalment com a garantia de les operacions hipotecàries que contracten. En aquest
tipus de treballs ha de prevaler, per raons òbvies, el principi de prudència i l’aplicació rigorosa de la legislació vigent (en el nostre cas, ECO/805/2003). També resulta rellevant obrar amb la màxima diligència i celeritat, a fi de no demorar la concessió d’hipoteques a particulars i empreses.
valoracion_fincas_1_2agro

– D’altra banda, les valoracions o taxacions sol·licitades per Empreses o Particulars a efectes de conèixer el valor de mercat d’una finca agrícola, una ramaderia o una masia a l’hora de vendre-la, comprar-la o heretar-la. Encarregar un treball d’aquestes característiques a un Gabinet de valoració com 2AGRO permet a l’interessat disposar d’informació contrastada i veraç sobre el preu de mercat i obrar en conseqüència (comprant, venent o heretant, segons les ocasions) sense por d’equivocar-se. Sovint, l’encàrrec no es limita a una valoració de l’immoble rústic que es tracti, sinó que solen afegir-se labors d’assessorament immobiliari, treballs de partió o segregació de finques, aixecaments topogràfics, elaboració de plànols, etc. En tot aquest tipus de treballs resulta primordial la confiança que s’estableix entre el Client i el seu Perit taxador.